Ciurtin Octavian PFA

Termeni și condiții

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ciurtin Octavian PFA este proprietarul site-ului

www.margau-apuseni.ro

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind pro- tecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regula- mentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uni- form pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.margau-apuseni.ro și are calitatea de operator Ciurtin Octavian PFA cu sediul în Mărgău nr 324, Cluj, România, înregistrată la ORC Cluj sub nr.

, având Cui:35947520 și F12/414/2016, Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 12 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și

constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în spe- cial a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

1. DEFINIȚII

dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

etarea raportului, acesta fiind termenul de prescripție. În măsura în care am primit consimțământul dvs. datele cu caracter personal vor fi folosite și în scop de marketing direct.

tate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardu- lui, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data in- ițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a rapor- tului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei rezervări acesta fiind termenul de prescripție.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (vânzări, marketing, financiar contabil, IT, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul www.margau-apuseni.ro.ro este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra serviciilor, promoțiilor, etc. Ciurtin Octavian PFA într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Ciurtin Octavian PFA cu referire la informațiile conținute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e- mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod ex- clusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă con- simțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței con- simțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail admin@margau-apuseni.ro sau prin accesarea link-ului de dez- abonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate pentru serviciul de marketing direct sunt stocate in softul de newsletter care este găzduit într-o țară terță.

COOKIE-URI

Site-ul www.margau-apuseni.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizita- torilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site pre- cum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea

unor anumite pagini sau gestiunea sesiunii care poate include autentifi- carea în contul de utilizator. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că uti- lizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinu- tului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitor- iza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navi- gare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail și de IP, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Puteți accesa pagina noastră web și fără cookies. În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucți- unile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

Mărgau-Apuseni nu are acces și nu poate controla Coockies setate de alte site-uri. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri.

3. SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția îm- potriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organiza- torice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării infor- maţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi on- line. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermedi- ul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

4. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților funda- mentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ile- gală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solic- itând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le so- licitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în in- stanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibili- tatea să vă adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5. DATE DE CONTACT

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Ciurtin Octavian PFA si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată pe site-ul nostru, astfel încât utilizatorii să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu uti- lizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabili- tate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Ciurtin Octavian PFA
Email: rezervari@margau-apuseni.ro